اعضای هیأت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی

 

کافی

دکتر محمد کافی

رئیس وقت دانشگاه 


              

پیش قدم 

دکتر رضا پیش قدم

 معاونت آموزشی دانشگاه

              

ابراهیمی   

      دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی 

         

     اختراعی

   مهندس مهدی اختراعی صناعی

 

    اشتیاق

    دکتر حسین اشتیاق حسینی

 

شهرستانی 

       حمید شهرستانی
         

  باقرزاده ربابه

 ربابه باقرزاده

 

باقری 

دکتر عبدالرضا باقری

 

 برزگر

عذرا برزگر

         

 پولادین

زهره پولادین

 

 حکیمیان علی

دکتر علی حکیمیان

 

حمیدی

مهندس رضا حمیدی

       
         

 فقیه زاده

مهندس محمد فقیه زاده

 

 عباسپور

مهندس اسداله عباسپور

 

 کوچکی

دکتر علیرضا کوچکی

         

  گرجستانی

مهندس محمد گرجستانی

 

 گوینده

دکتر صدیقه گوینده

 

 مستشاری

مهندس حمید مستشاری

         

مشارزاده علی

مهندس علی مشارزاده مهرابی

 

مشارزاده حسین

مهندس حسین مشارزاده مهرابی

 

معین

دکتر مصطفی معین

         

 YH

مهندس اصغر ناظران

 

nazeran 

مهندس علی ناظران

 

 nazeri

علیرضا ناظری

         

هادوی 

دکتر فاطمه هادوی

 

یزدی

 مهندس مسعود یزدی

 

یغمائی

مهندس فرامرز یغمایی

         

یوسفی 

دکتر عباس یوسفی

 

 رحمانی

دکتر محمدابراهیم رحمانی

 

رضایی رکنی

دکترشهین رضایی رکنی 

 

     

 

 

 

 باقرزاده علی اکبر

مهندس علی اکبر باقرزاده

 

 

 

     

 

 

 

 

*مطابـق اساسنـامۀ بنیاد، فعالیتهـای اعضای هیـأت امنـاء و هیـأت مدیـرۀ بنیـاد، افتخـاری می‌باشـد.