اعضای هیأت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی

 

 Dr.kafi

دکتر محمد کافی

رئیس وقت دانشگاه 


              

Dr.hashemi

دکتر محمدرضا هاشمی
معاون آموزشی وقت دانشگاه

              

  Dr.ebrahimi

  دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

 اختراعی

   مهندس مهدی اختراعی صناعی

 

  Dr.eshtiyagh

    دکتر حسین اشتیاق حسینی

 

 

شهرستانی حمید 

       حمید شهرستانی

  kh.bagherzadeh

 ربابه باقرزاده

 

 Dr.bagheri

دکتر عبدالرضا باقری

 

kh.barzegar 

عذرا برزگر

         

 kh.poladin

زهره پولادین

 

حکیمیان علی 

دکتر علی حکیمیان

 

hamidi

مهندس رضا حمیدی

       
         

mohamad.faghihzadeh 

مهندس محمد فقیه زاده

 

abbaspour

مهندس اسداله عباسپور

 

 Dr.kuchaki

دکتر علیرضا کوچکی

         

 gorjestani 

مهندس محمد گرجستانی

 

kh.goyandeh 

دکتر صدیقه گوینده

 

mostashari 

مهندس حمید مستشاری

         

ali.mosharzadeh

مهندس علی مشارزاده مهرابی

 

hosein-mosharzadeh

مهندس حسین مشارزاده مهرابی

 

Dr.moein

دکتر مصطفی معین

         

 YH

مهندس اصغر ناظران

 

nazeran 

مهندس علی ناظران

 

 nazeri

علیرضا ناظری

         

hadavi 

دکتر فاطمه هادوی

 

یزدی مسعود

 مهندس مسعود یزدی

 

M.yaghmaei

مهندس فرامرز یغمایی

         

Dr.youssefi 

دکتر عباس یوسفی

       
         

 

*مطابـق اساسنـامۀ بنیاد، فعالیتهـای اعضای هیـأت امنـاء و هیـأت مدیـرۀ، بنیـاد افتخـاری می‌باشـد.