*آقای دکتر عبدالرضا باقری  

*آقای دکتر علی حکیمیان

*آقای مهندس محمد فقیه زاده

*آقای دکتر علیرضا کوچکی

*آقای مهندس اصغر ناظران

*آقای علیرضا ناظری

*خانم دکتر فاطمه هادوی

*آقای مهندس فرامرز یغمائی (رئیس هیأت مدیره)

*معاونت دانشجویی دانشگاه (عضو حقوقی)

*آقای مهندس حسین مشارزاده (عضو علی البدل)

*آقای دکتر عباس یوسفی (عضو علی البدل)