"رزومه آقای علیرضا ناظری"

مدیرعامل بنیاد دانشگاهی فردوسی

 

1-

1-مشخصات فردي:


نام و نام خانوادگی: علیرضا ناظري

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد : 1321

محل تولد: نیشابور

تحصیلات: کارشناسی ارشد

 شماره تماس: 38796773-051

nazeri

-2 سوابق تحصیلی:

-1 دیپلم ریاضی از دبیرستان خیام نیشابور در سال 1340

-2 فوق دیپلم تربیت معلّم از مرکز تربیت معلم مشهد در سال1341

-3 کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1350

-4 دیپلم آموزش زبانهاي خارجی از دانشگاه سوربن پاریس با استفاده از بورس مشترك دولت فرانسه و وزارت آموزش و پرورش در سال 1353

-5 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران در سال 1355

-6 دیپلم عالی آموزش زبان فرانسه از دانشگاه گرونوبل فرانسه با استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 1356

-7 ثبت نام در دوره دکتراي زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه گرونوبل فرانسه در سال 1357 بصورت ترددي و انصراف از آن پس از حدود5/3 سال مطالعه و پژوهش هاي مکاتبه اي با استاد مربوطه به علت مشغله هاي فراوان آموزشی و اداري پس از انقلاب و عدم امکان تردد آسان به خارج از کشور در سالهاي اولیه بعد از انقلاب

-3 سوابق شغلی:

-1 آموزگار مدارس ابتدایی شهرستان نیشابور از سال1341تا1344

-2 آموزگار مدارس ابتدایی شهرستان مشهد از سال1344 تا1350

-3 دبیر دبیرستان هاي دولتی تهران از سال 1350 تا1352

-4 دبیر دبیرستان فرانسوي رازي تهران از سال1353 تا1355

-5 عضو هیأت علمی دانشگاه (فرانسوي) بوعلی سینا همدان از سال1355 تا1358

-6 عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان هاي خارجی دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال1358 تا 1361

-7 عضو هیأت علمی و مدیر کل آموزش دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال1361 تا1366

-8 نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاري آزمون هاي دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال1361 تا1366

-9 عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال1366 تا 1367

-10 عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال1367 تا1369

-11 عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1369 تا 1370

-12 عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1370 تا 1375

-13 عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1375 تا 1379

-14 عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فرانسه و مدیر کل آموزش دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1379 تا زمان بازنشستگی

-15 نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاري آزمون هاي دانشگاه فردوسی مشهد و کل استان خراسان رضوي از سال 1379 تا 1382

-16 عضو هیأت مؤسس بنیاد دانشگاهی فردوسی از سال 1383 تاکنون

-17 عضو هیأت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی از سال 1383 تاکنون

-18 عضو هیأت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی از سال1383 تاکنون

19- مدیر عامل بنیاد دانشگاهی فردوسی از بدو تأسیس بنیاد (83/09/23) تاکنون.