"رزومه آقای علیرضا ناظری"

مدیرعامل بنیاد دانشگاهی فردوسی

 

مشخصات فردي:


نام و نام خانوادگی: علیرضا ناظري

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد : 1321

محل تولد: نیشابور

تحصیلات: کارشناسی ارشد

 شماره تماس: 38796773-051

nazeri

 

 

 

سوابق تحصیلی:

 

*دیپلم ریاضی از دبیرستان خیام نیشابور در سال 1340؛

 

* فوق دیپلم تربیت معلّم از مرکز تربیت معلم مشهد در سال 1341؛

 

* کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1350؛

 

*دیپلم آموزش زبانهاي خارجی از دانشگاه سوربن پاریس با استفاده از بورس مشترك دولت فرانسه و وزارت آموزش و پرورش در سال 1353؛

 

* کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران در سال 1355؛

 

*دیپلم عالی آموزش زبان فرانسه از دانشگاه گرونوبل فرانسه با استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 1356؛

 

*ثبت نام در دوره دکتراي زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه گرونوبل فرانسه در سال 1357 بصورت ترددي و انصراف از آن پس از حدود5/3 سال مطالعه و پژوهش هاي مکاتبه اي با استاد مربوطه به علت مشغله هاي فراوان آموزشی و اداري پس از انقلاب و عدم امکان تردد آسان به خارج از کشور در سالهاي اولیه بعد از انقلاب.

 

سوابق شغلی:

 

*آموزگار مدارس ابتدایی شهرستان نیشابور از سال 1341 تا 1344؛

 

* آموزگار مدارس ابتدایی شهرستان مشهد از سال 1344 تا 1350؛

 

* دبیر دبیرستان هاي دولتی تهران از سال 1350 تا 1352؛

 

*دبیر دبیرستان فرانسوي رازي تهران از سال 1353 تا 1355؛

 

* عضو هیأت علمی دانشگاه (فرانسوي) بوعلی سینا همدان از سال 1355 تا 1358؛

 

*عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان هاي خارجی دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1358تا 1361؛

 

* عضو هیأت علمی و مدیر کل آموزش دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1361 تا 1366؛

 

*نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاري آزمون هاي دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1361 تا 1366؛

 

*عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1366 تا 1367؛

 

*عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1367 تا1369؛

 

* عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1369 تا 1370؛

 

*عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1370 تا 1375؛

 

* عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد از سال1375 تا 1379؛

 

*عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فرانسه و مدیر کل آموزش دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1379 تا زمان بازنشستگی (01/08/1382) ؛

 

*نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاري آزمون هاي دانشگاه فردوسی مشهد و کل استان خراسان رضوي از سال 1379 تا 1382؛

 

* عضو هیأت مؤسس بنیاد دانشگاهی فردوسی از سال 1383 تاکنون؛

 

* عضو هیأت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی از سال 1383 تاکنون؛

 

* عضو هیأت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی از سال 1383 تاکنون؛

 

* مدیر عامل بنیاد دانشگاهی فردوسی از بدو تأسیس بنیاد (83/09/23) تاکنون.