بازرسان بنیاد:

*آقای مهندس محمد گرجستانی (بازرس اصلی)

*آقای مهندس اکبر باقرزاده (بازرس علی البدل)

پیام روز

پروژه‌های در دست اجرا

خوابگاه مهندس جواد شهرستانی