نحوه حمایت از ما

 

§ حمايت اينترنتي

§ تأمين کمک هزینه مسکن دانشجویان دختر شبانه نیازمند

§ پرداخت شهریه تحصیلی دانشجویان نیازمند

§ کمک به درمان دانشجویان بیمار بی­ بضاعت

§ کمک در احداث خوابگاه برای دانشجویان دختر شبانه

§ کمک های غیر نقدی

§ بصورت یاریگران افتخاری

§ حمایت های علمی و فرهنگی

§ تأمین هزینه­  تجلیل از دانشجویان ممتاز و دانش آموختگان برتر دانشگاه

§ شماره حساب های بنیاد دانشگاهی فردوسی

 

 

 

* با یک هزار تومان کمک شما چه می شود کرد:

تامین یک روز ژتون غذای یک دانشجو

تهیه بلیط اتوبوس برای رفت و آمد یک روز دو دانشجو