«کمیته‌های بنیاد دانشگاهی فردوسی»

 

كميته‌ روابط عمومي

آقای علی سرگلزایی (مسئول کمیته)                             آقای دکتر سید هادی ابراهیمی

آقای دکتر ابراهیم ایزدی دربندی                               آقای دکتر محمد تقوی      

كميته مشاركتهاي مردمي

   آقای مهندس سید جواد شهرستانی(مسئول کمیته)            آقای علی باقرزاده (بقا)

          آقای عباس حکیمیان                                         آقای مهندس رضا حمیدی  

           آقای مهندس محمد فقیه زاده                             آقای مهندس محمد گرجستانی

              آقای مهندس حمید مستشاری                        آقای مهندس علی مشارزاده مهرابی 

      آقای علیرضا ناظری                                     آقای مهندس فرامرز یغمایی 

                         آقای دکتر عباس یوسفی              

 

كميته فرهنگي اجتماعي

              آقای علی سرگلزایی(مسئول کمیته)                              خانم ربابه باقرزاده      

           خانم عذرا برزگر                                                    خانم زهره پولادین             

           آقای دکتر سلمان ساکت                                          آقای دکتر مهدی سهرابی

           خانم دکتر صدیقه گوینده                                         خانم مهندس شادی بلوریان

 

كميته علمي پ‍ژوهشي

              آقای دکتر علی حائریان اردکانی (مسئول کمیته)                آقای دکتر محمد رضا آهنچیان

            آقای دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی                        آقای دکتر عبدالرضا باقری      

            آقای دکتر محمدرضا توکلی زاده                              آقای دکتر حامد رضا طارقیان

            آقای دکتر علیرضا کوچکی                                    آقای دکتر خلیل مافی‌نژاد  

            خانم دکتر فاطمه هادوی                                      آقای دکتر عباس یوسفی

 

كميته عمران

          آقاي مهندس محمد فقيه زاده (مسئول کمیته)                آقای مهندس علی اکبر باقرزاده  

          آقاي مهندس محمدرضا قانع                                  آقاي مهندس علي مشارزاده مهرابي  

 

كميته صنعت

             آقای مهندس علیرضا اشرف (مسئول کمیته)                      آقای دکتر علی حائریان اردکانی    

           آقای مهندس فرامرز یغمایی                                      آقای دکتر عباس یوسفی

 

بورسهای تحصیلی

           مدیرعامل بنیاد                                               رئیس یا معاون آموزشی دانشکده مربوطه

           پشتیبانان مالی بورس یا نماینده آنان                        نماینده هیأت مدیره بنیاد      

رئیس کمیته علمی پژوهشی بنیاد

 

     كميته دانشجویی

(درحال شکل گیری)