«کمیته‌های بنیاد دانشگاهی فردوسی»

 

كميته‌ روابط عمومي

 

 آقای دکتر سید هادی ابراهیمی (مدیرکل روابط عمومی دانشگاه)                 آقای دکتر ابراهیم ایزدی (نماینده اعضای هیأت علمی دانشگاه)  

                                  آقای دکتر محمد تقوی (نماینده اعضای هیأت علمی دانشگاه)                                            

 

كميته مشاركتهاي مردمي

 

آقای مهندس اکبر باقرزاده                آقای دکتر عبدالرضا باقری                 آقای دکتر علی حکیمیان                 آقای مهندس رضا حمیدی  

آقای مهندس حمید شهرستانی           آقای مهندس محمد فقیه زاده             آقای مهندس محمد گرجستانی         آقای مهندس حمید مستشاری

آقای مهندس علی مشارزاده مهرابی    آقای مهندس اصغر ناظران                  آقای علیرضا ناظری                      خانم دکتر فاطمه هادوی  

آقای مهندس فرامرز یغمائی              آقای دکتر عباس یوسفی 

 

كميته فرهنگي اجتماعي 

     

خانم ربابه باقرزاده                    خانم عذرا برزگر                 خانم دکتر شادی بلوریان      

                             خانم زهره پولادین                  آقای دکتر سلمان ساکت        آقای دکتر مهدی سهرابی                                 

 خانم دکتر صدیقه گوینده    

 

 

كميته خوابگاه های تحت پوشش بنیاد

 

آقای مهندس علی مشارزاده      آقای مهندس اصغر ناظران    آقای علیرضا ناظری     آقای محمود صنعتی  

 

كميته علمي پ‍ژوهشي       

     

آقای دکتر علی حائریان اردکانی (مسئول کمیته)          آقای دکتر محمد رضا آهنچیان        

                                      آقای دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی                       آقای دکتر عبدالرضا باقری                                                    

  آقای دکتر محمدرضا توکلی زاده                              آقای دکتر حامد رضا طارقیان            

                                                      آقای دکتر علیرضا کوچکی                                    آقای دکتر خلیل مافی‌نژاد          

                                                      خانم دکتر فاطمه هادوی    آقای دکتر عباس یوسفی     آقای علیرضا ناظری (مدیرعامل بنیاد)

 

كميته عمران

 

                               آقای مهندس علی اکبر باقرزاده                      آقاي مهندس محمد فقيه زاده (مسئول کمیته)          

                                                              آقاي مهندس محمدرضا قانع                           آقاي مهندس علي مشارزاده مهرابي                  

 

كميته صنعت

            

    آقای مهندس علیرضا اشرف (مسئول کمیته)                          آقای دکتر علی حائریان اردکانی     

                                                   آقای مهندس فرامرز یغمایی                                              آقای دکتر عباس یوسفی          

 

 

بورسهای تحصیلی

 

                                  آقای دکتر علی حائریان (مسئول کمیته علمی پژوهشی)                 آقای دکتر ابراهیمی ویشکی (نماینده اعضای هیأت علمی دانشگاه)

                                 آقای دکترگنجعلی (مدیرکل آموزش دانشگاه یانماینده ایشان)            آقای علیرضا ناظری (مدیرعامل بنیاد)    

     كميته دانشجویی

(درحال شکل گیری)