« دستورالعمل نحوه ی اعطای وام تحصیلی توسط بنیاد دانشگاهی فردوسی »

« به دانشجویان نیازمند دانشگاه فردوسی مشهد »

 

    یکی از اهداف بنیاد دانشگاهی فردوسی (بنیاد)، حمایت از دانشجویان مستعد نیازمند از طریق اعطای وام تحصیلی می باشد. از آنجا که منابع لازم برای این امر از طریق افراد خیر یا مؤسسات خیریه تأمین می شود و منابع آن محدود است، ضابطه مند نمودن و تسهیلِ ساز و کارهای پرداخت این وام ضروری است. لذا نحوه پرداخت و بازپرداخت آن مطابق با این دستورالعمل می باشد:

ماده 1 : وام تحصیلی اعطایی به دانشجویان واجد شرایط به دو صورت وام ضروری و کمک هزینه دراز مدت و بدون کارمزد تحت عنوان « کمک هزینه تحصیلی »خواهد بود.

تبصره 1: وام ضروری یک بار در طی دوره تحصیل به منظور تأمین هزینه درمان، پرداخت شهریه، خرید لوازم تحصیلی و غیره پرداخت خواهد شد. سقف این وام، برای مقطع کارشناسی 2/000/000 ريال و برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 3/000/000 ريال خواهد بود. که این مبلغ سالانه توسط هیأت مدیره مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

ماده 2 : شرایط اعطای وام تحصیلی

الف: دانشجو شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد باشد

ب: اثبات نیازمند بودن دانشجو از طریق یکی از اعضای هیأت علمی، نهادهای دانشگاهی و کمیته دانشجویی بنیاد

ج: در صورتی که دانشجوی متقاضی نیمسال دوّم به بالا باشد میانگین نمرات آخرین نیمسال تحصیلی اش باید به ترتیب از 14 در مقطع کارشناسی، 16 در مقطع کارشناسی ارشد و 17 در مقطع دکتری کمتر نباشد. دانشجویان ورودی نیمسال اوّل از شرط معدل مستثنی می باشند. ضمناً برای دریافت وام ضروری شرط معدل لازم نیست.

تبصره 2: در موارد استثنایی کمیته سه نفره مندرج در ماده 12 تصمیم گیرنده خواهد بود.

ماده 3: کمک هزینه تحصیلی به مدت یک نیمسال تحصیلی (5 ماه) تصویب می شود ولی در صورت پیشرفت تحصیلی دانشجو ( کسب معدل مساوی یا بالاتر از نیمسال قبلی) و باقی بودن نیاز، برای دانشجویان کارشناسی تا سقف هفت نیمسال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد تا سقف سه نیمسال قابل پرداخت است و مبلغ آن حداکثر معادل کمک هزینه تحصیلی اعطایی صندوق رفاه دانشجویان می باشد.

تبصره 3: دانشجوی متقاضی کمک هزینه تحصیلی از بنیاد نباید از اداره رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، کمک هزینه دریافت نماید.

تبصره 4: برای تمدید پرداخت کمک هزینه تحصیلی، ارائه کارنامه تحصیلی و دارا بودن شرایط مندرج در ماده 5 ضروری است.

ماده 4: در صورت ترک تحصیل، عدم شرکت در امتحان و یا عدم کسب معدل مندرج در بند ج ماده یک در نیمسالی که دانشجو کمک هزینه دریافت نموده است، کمک هزینه تحصیلی در نیمسال بعدی قطع خواهد شد.

 

ماده 5: با توجه به محدودیت اعتبار و به منظور بهینه سازی اعطای وام به دانشجویان نیازمند، درخواست های دانشجویان متقاضی کمک هزینه تحصیلی بصورت همزمان دربازه های زمانی ابتدای نیمسال اوّل ( 25 تا 31 شهریور ) و نیمسال دوّم ( 23 تا 30 بهمن ) هر سال تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته و از ابتدای نیمسال بعدی قابلیت اجرائی می یابد. ضمناً در شرایط مساوی موارد زیر موجب اولویت خواهد بود:

الف: دانشجویان غیر بومی.

ب: دانشجویی که ولی خود را از دست داده و سرپرست خانواده باشد ( با ارائه مدرک معتبر).

ج: وضعیت نامناسب مالی خانواده.

د: بالاتر بودن معدل نیمسال در مقایسه با متقاضیان دیگر در رشته های یکسان.

ه : دانشجویان بیمار و معلول ( با تأیید پزشک معتمد دانشگاه).

ماده 6 : نحوه استرداد مبلغ وام تحصیلی به صورت زیر خواهد بود:

وام گیرنده موظف است در هنگام فراغت از تحصیل و تسویه حساب با دانشگاه جهت تعیین تکلیف بدهی خود به بنیاد مراجعه و نسبت به تقسیط وام خود اقدام نماید. ضمناً جهت معرفی دانشجویان بدهکار، هماهنگی لازم با اداره رفاه دانشجویان انجام خواهد شد.

ماده 7 : در هنگام تقسیط وام تحصیلی دریافت شده، ارائه چکی معادل مبلغ دریافتی از ضامن معتبر ( کارمند شاغل یا بازنشسته ) که دارای حکم کارگزینی باشد الزامی است. برای وام های بیش از 10/000/000 ريال علاوه بر مورد فوق، ارائه نامه کسر حقوق مربوط به کارمند ضامن از اداره ذیربط ضروری می باشد.

ماده 8 : چنانچه دانشجویی پس از اتمام تحصیلات یا در حین تحصیل، وام دریافت شده را به صورت یکجا باز پرداخت نماید، از 10% بخشودگی برخوردار خواهد شد.

ماده 9 : چنانچه دانشجوی مشمول وام تحصیلی در هر یک از ترم های تحصیلی در بین ورودی های همان سال رتبه اول را کسب نماید، مشمول 10% بخشودگی و در صورتی که در کل دوره تحصیل رتبه اول را کسب نماید، تمام بدهی وی بخشوده خواهد شد.

ماده 10 : اسامی دانشجویان دریافت کننده وام به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه در حوزه اداره کل امور دانشجویی دانشگاه ارسال خواهد شد تا در زمان تسویه حساب برای تعیین تکلیف بدهی و قسط بندی خود از بنیاد مجوز تسویه حساب ارائه نمایند.

ماده 11 : معرفی دانشجویان واجد شرایط دریافت وام تحصیلی می تواند توسط اعضای هیأت علمی نماینده بنیاد در دانشکده ها، کمیته دانشجویی بنیاد و یا حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه صورت گیرد، ولی در هر صورت دانشجوی متقاضی باید فرم تقاضای وام را در زمان مقرّر تکمیل نموده و شرایط دریافت کمک هزینه را دارا باشد.

ماده 12 : پر کردن فرم و ثبت نام متقاضی در دفتر بنیاد انجام و تصمیم گیری در مورد اعطای وام توسط کمیته سه نفره ای متشکل از مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نماینده ایشان و مسئول کمیته فرهنگی اجتماعی یا یکی از اعضای این کمیته خواهد بود.

این دستورالعمل در 12 ماده و 4 تبصره در تاریخ 92/03/21 به تصویب هیأت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی رسید و از این تاریخ جایگزین دستورالعمل مصوب 86/12/02 شده و به مدت یکسال به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته خواهد شد.