دستورالعمل نحوه درمان دانشجویان بیمار مستعد بی بضاعت

توسط بنیاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

یکی از برنامه های بنیاد دانشگاهی فردوسی (بنیاد)، کمک به درمان دانشجویان بی‌بضاعت و یا کم بضاعت دچار بیماری از طریق تأمین هزینه های درمان ، معرفی به پزشکان خیرّ یا موسسات درمانی می باشد. از آن جا که منابع لازم برای این امر از طریق افراد خیرّ یا موسسات خیریه تأمین می شود و منابع آن محدود است، ضابطه مند نمودن و تسهیل ساز و کارهای این نوع حمایت ها ضروری است. لذا از این پس نحوه شناسایی، معرفی به مراکز درمانی و ارزشیابی نتایج حاصله مطابق با این دستورالعمل می باشد:

ماده 1 : دانشجوی بیمار به دانشجویی اطلاق می شود که مبتلا به یکی از انواع بیماری های روانی، ژنتیکی(تالاسمی، هموفیلی) MS ، کلیوی،سرطان، دیابت، داخلی، شکستگی ها، نقص عضو و یا معلولیت(نابینا، ناشنوا) باشد.

ماده 2 : کمک به درمان دانشجویان واجد شرایط بسته به نوع بیماری، به صورت مقطعی، و یا در طول تحصیل خواهد بود.

تبصره 1 : برای ادامه اقدامات درمانی، ارائه کارنامه تحصیلی مورد تأیید آموزش کل دانشگاه و دارا بودن شرایط مندرج در ماده5 ضروری است.

ماده 3 : چنانچه دانشجوی متقاضی روزانه باشد درصورت بیمه نبودن ابتدا به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه و نسبت به بیمه خود اقدام می نمایدودرصورت شبانه بودن بنیاددانشگاهی فردوسی درصورت عدم استطاعت مالی دانشجو، هزینه بیمه یک ساله راپرداخت تادانشجو مراحل بیمه شدن خودرا ازطریق صندون رفاه دانشجویان طی نماید.

تبصره 2 : اعطای کمک هزینه درمان منوط به بیمه شدن دانشجو از طریق صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

ماده 4 : سقف مبلغ کمک هزینه درمان متناسب با وضعیت مالی دانشجو، نوع بیماری، اعتبارات موجود و نظر پزشک معتمد بنیاد خواهد بود که ممکن است بخشی یا تمام هزینه سهم بیمار را پوشش دهد.

ماده 5 : متقاضی دریافت کمک هزینه درمان باید دارای شرایط زیر باشد:

الف: دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد.

ب: تأیید نیاز به درمان توسط پزشک معتمد بنیاد.

ج: اثبات بی بضاعت یا کم بضاعت بودن دانشجو از یکی از طرق: اذعان دانشجو، بازدید از وضع زندگی، ارائه مدارک لازم از شورای محل، بهزیستی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد و غیره.

ماده 6 : پر کردن فرم و ثبت نام متقاضی در دفتر بنیاد انجام و تصمیم گیری در مورد اعطای کمک توسط کمیته سه نفره ای متشکل از پزشک معتمد بنیاد، مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده ایشان خواهد بود.

تبصره 3 : معرفی دانشجویان واجد شرایط دریافت کمک هزینه درمان می تواندتوسط پزشکان معتمد بنیاد، مرکز مشاوره دانشجویی، افراد یا تشکل های دانشجویی صورت گیرد، ولی در هر صورت دانشجوی متقاضی باید فرم تقاضای پرداخت هزینه های درمان را در بنیاد تکمیل نموده و مجوز کمیته سه نفره مندرج در ماده6 را کسب نماید.

ماده 7 : کمیته سه نفره ماده فوق در ابتدای هرسال با تعدادی ازپزشکان، موسسات درمانی و بیمارستان های داوطلب ارائه خدمات درمانی به صورت رایگان یا با تخفیف به دانشجویان بی بضاعت، تفاهم نامه ای را به امضا خواهد رساند و نسبت به معرفی دانشجویان اقدام خواهد شد. این مراکز خلاصه اقدامات انجام شده و هزینه ها را به بنیاد اعلام و سپس مطابق مفاد تفاهم نامه، هزینه ها پرداخت خواهد شد.

ماده 8 : هزینه پرداختی به دانشجویان بلاعوض خواهد بود. در عین حال دانشجوی درمان شده طی پر نمودن فرمی از نظر اخلاقی متعهد خواهد شد در صورت داشتن توانایی مالی در آینده معادل یا بیش از هزینه های انجام شده را جهت مساعدت به درمان دانشجویان بیمار پرداخت نماید. این فرم در دو نسخه تکمیل که یک نسخه تحویل دانشجو و نسخه دوم در بنیاد نگهداری خواهد شد.

این دستورالعمل در 8 ماده و 3 تبصره در تاریخ 23/12/86 به تصویب هیئت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی رسیده است.