«بسمه تعالی»

آیین نامه نحوه اعطای جایزه علمی بنیاد دانشگاهی فردوسی

به عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه

   بنیاد دانشگاهی فردوسی (که از این پس در این آیین نامه بنیاد خوانده می‌شود) در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود به منظور همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد (که از این پس در این آیین نامه دانشگاه خوانده می‌شود) در جهت ارتقاء کمی و کیفی آن به عنوان دانشگاهی برتر در سطح ملی و منطقه‌ای و همچنین پاس‌داشت کیان دانش و ارزش‌گذاری به فعالیت‌های علمی و پژوهشی و تشویق و ترغیب هر چه بیشتر نسل جوان دانشگاهی و نخبگان به کار و تلاش علمی که فرجام نیک آن توسعه دانایی و بالندگی افتخارات ملی در میان نسل آتی خواهد بود، برابر شرایط این آیین‌نامه مبادرت به اعطای "جایزه علمی بنیاد دانشگاهی فردوسی" (که از این پس در این آیین نامه به اختصار جایزه خوانده می‌شود) می‌نماید.

ماده 1- حداقل شرایط برای درخواست جایزه

     آن دسته از اعضای هیأت علمی می‌توانند در فهرست نامزدهای دریافت جایزه قرار گیرند که طی سه سال گذشته با عنایت به کیفیت تدریس و پژوهش (براساس شاخص ترکیبی که توسط دانشگاه طراحی شده است)، جزء 5 درصد بالای اعضای هیأت علمی شاخه تخصصی مربوطه باشند.

تبصره 1- شاخص ترکیبی کیفیت تدریس و پژوهش (برمبنای 50-50 )، از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در اختیار کمیته ارزیابی فرم‌های متقاضیان جایزه علمی (که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار کمیته خوانده می‌شود) قرار خواهد گرفت.

ماده 2- انتخاب عضو هیأت علمی برجسته

       جایزه هر سال به یک عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد در یکی از شاخه‌های چهارگانه ذیل که بر اساس شرایط این آیین‌نامه در سطح دانشگاه یا کشور از طریق کار و تلاش به برجستگی‌های ویژه علمی، پژوهشی و فناوری نائل شده و بالاترین امتیاز را در بین اعضای هیأت علمی آن شاخه تخصصی (طبق جدول امتیازدهی پیوست 4 آیین‌نامه) کسب نموده باشد، اعطا می‌شود.

الف) علوم انسانی و هنر                 ب) علوم پایه               ج) کشاورزی و دامپزشکی                د) فنی- مهندسی

تبصره 2 چنانچه فردی برای یکبار به‌عنوان عضو هیأت علمی برجسته انتخاب شده باشد، فرم تقاضا برای ایشان ارسال نخواهد شد.

ماده 3- جایزه

       جایزه عبارت از یک لوح تقدیر با امضای مشترک رییس دانشگاه و رییس هیأت امناء بنیاد و یک نشان (به شرح پیوست1) و تعداد 5 سکه تمام بهار آزادی خواهد بود.

ماده 4- مراحل اجرایی و نحوه انتخاب

       فراخوان تکمیل فرم‌های مربوط به انتخاب عضو هیأت علمی برجسته (پیوست2) به همراه این آیین‌نامه، همه ساله تا خرداد ماه هرسال توسط بنیاد به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال خواهد شد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با در اختیار قراردادن فرم‌ها به اعضای هیأت علمی واجد حداقل شرایط (مطابق ماده 1 آیین نامه) از آن‌ها خواهد خواست تا فرم‌ها را تکمیل و همراه با مدارک ضروری به دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه عودت دهند. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حداکثر تا اواسط تیر ماه فرم‌های تکمیل شده را به همراه مدارک مربوطه برای بررسی و امتیازدهی در کمیته ارزیابی فرم‌های متقاضیان جایزه علمی (تشریح در ماده 5 همین آیین نامه) مطابق دستورالعمل این آیین‌نامه و پیوست‌های آن به مدیر عامل بنیاد می‌فرستد. نتایج بررسی‌های کمیته‌های مربوطه ظرف مدت یک ماه جهت اقدامات بعدی به هیأت مدیره بنیاد ارسال می‌شود.

ماده 5- کمیته ارزیابی فرم‌های متقاضیان جایزه علمی

       کمیته ارزیابی فرم‌های متقاضیان جایزه علمی از تعدادی اعضای ثابت ( اعضای کمیته علمی- پژوهشی بنیاد) و تعدادی اعضای غیر ثابت شامل معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و نمایندگانی از شاخه‌های تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه به انتخاب کمیته علمی- پژوهشی بنیاد تشکیل می‌شود.

تبصره3- اعضای کمیته مزبور نمی‌توانند خود نامزد دریافت جایزه باشند.

ماده6- اهدای جایزه

       جایزه در پاییز هر سال همزمان با برگزاری مراسم اهدای جایزه به دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاه در مراسمی که با حضور مسئولان دانشگاه، اعضای هیأت امناء دانشگاه و بنیاد، اعضای هیأت مدیره بنیاد، اعضای هیأت علمی و خانواده‌های دانش‌آموختگان و سایر اقشار اجتماعی برگزار می‌شود، به عضو هیأت علمی برجسته اهداء خواهد شد.

       *این آیین نامه در 1 مقدمه، 6 ماده، 1 تبصره و 3 پیوست در یکصدو سی و هشتمین جلسه مورخ 89/01/17 هیأت مدیره بنیاد تصویب و از سال 1389 قابل اجرا خواهد بود.

     *این آیین نامه در 1 مقدمه، 6 ماده، 3 تبصره و 4 پیوست در دویست و شصت و چهارمین جلسه مورخ 94/07/01 هیأت مدیره بنیاد تصویب و از سال 1394 قابل اجرا خواهد بود.

       *این آیین نامه در 1 مقدمه، 6 ماده، 3 تبصره و 4 پیوست در سیصدو بیست و پنجمین جلسه مورخ 97/05/25 هیأت مدیره بنیاد تصویب و از سال 1397 قابل اجرا خواهد بود.