آیین نامه جایزه فردوسی

« اهدایی دکتر محمد جعفر یاحقی»

مقدمه:

در روز 28 مهرماه 1389 طی مراسمی از دکتر محمدجعفر یاحقی استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، که به عنوان استاد برجستۀ دانشگاه فردوسی مشهد در شاخۀ علوم انسانی معرفی شده بود، از سوی بنیاد دانشگاهی فردوسی تجلیل به عمل آمد و تعداد 20 سکه بهار آزادی به این مناسبت به نامبرده اهداء گردید. ایشان بی درنگ طی نامۀ مورخ 28/7/89 خطاب به مدیر عامل بنیاد دانشگاهی فردوسی اعلام کردندکه این سکه ها به دانشجویانی از دانشگاه فردوسی مشهد اهداء شود که در زمینۀ فردوسی و شاهنامه، پژوهش یا اقدامی در خور توجه انجام داده باشند.

لذا این آیین نامه به منظور چگونگی اهدای این جایزه تدوین شده است.

ماده 1- این جایزه به آثار مکتوب (اعم از رساله، پایان نامه، مقاله، کتاب، طرح پژوهشی و ...)یا آثار هنری (طرح، نمایشنامه، اجرای نمایش، تندیس و ... ) دانشجویان شاغل به تحصیل رشته های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد که در زمینة فردوسی و شاهنامه، پژوهش یا اقدامی در خور توجه انجام داده باشند تعلق می گیرد.

تبصره: این جایزه به آثاری تعلق می گیرد که بعد از مهرماه سال تحصیلی 1389 به اتمام رسیده باشد.

ماده 2- زمان اعطای جایزه، مراسم سالانۀ تجلیل بنیاد دانشگاهی فردوسی از دانش آموختگان برتر و استاد برجستۀ دانشگاه درهر سال خواهد بود.

ماده 3- مرجع انتخاب اثر برتر و معرفی دانشجوی واجد شرط، قطب علمی فردوسی شناسی و در صورتی که به هر دلیل، قطب علمی قادر به این کار نباشد، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد خواهد بود.

ماده 4- بنیاد دانشگاهی فردوسی همه ساله در پایان سال تحصیلی به دانشکده های مختلف دانشگاه اعلام خواهد کرد که دانشجویان واجد شرط را کتباً به همراه یک نسخه از اثر مربوط به قطب علمی فردوسی شناسی معرفی کنند.

ماده 5- میزان و تعداد سکه های اهدایی و همچنین تعداد آثار واجد شرایط در هر سال را قطب علمی (یا گروه زبان و ادبیات فارسی) معین خواهد کرد.در هر حال حداکثر آن 3 سکه عدد برای 3 نفر در سال خواهد بود. بدیهی است چنانچه در یکسال اثر واجد شرایطی نباشد در آن سال اقدامی انجام نخواهد شد.

این آیین نامه در 5 ماده و یک تبصره در 1389 در جلسۀ مورخ 9/9/89 هیأت مدیرۀ بنیاد دانشگاهی فردوسی با حضور دکتر محمد جعفر یاحقی به تصویب رسید.