"انتخاب عضو هيأت علمي برجسته دانشگاه"

در سال تحصیلی 95-1394"

بنياد دانشگاهی فردوسی در هر سال تحصیلی بر اساس "آئين نامه نحوة اعطاي جايزة علمي بنياد دانشگاهي فردوسي به عضو هيأت علمي برجستة دانشگاه فردوسي مشهد" از يكي از اعضاء هيأت علمي در گروه هاي چهارگانه آموزشي (علوم انساني، علوم پايه، كشاورزي، دامپزشکی و مهندسی) بر اساس دو محور اساسي فعّاليت هاي آموزشي و پژوهشي تقدير مي كند. بر این اساس بنياد طي نامه اي از معاونت آموزشي و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در خواست نمود كه فهرست آن دسته از اعضاي هيأت علمي شاخة تخصصي گروههای کشاورزی و دامپزشکی "را كه طي سه سال گذشته حداقل 75% امتياز از حداكثر امتياز مادة 2 آئين نامة طرح پژوهه دانشگاه( آخرين ويرايش) در شاخة تخصصي مربوطه را كسب كرده و ميانگين سه سالة امتياز كيفيت تدريس آنها بالاتر از كيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي شاخة تخصصي مربوطه" مي باشد، به بنياد منعكس نمايند. در این راستا جلسۀ کمیته علمی-پژوهشی در روز چهارشنبه مورخ 14 مهرماه 1395 با حضور اعضای کمیته تشکیل و با توجه به موارد فوق 11 نفر از گروه های کشاورزی و دامپزشکی که دارای شرایط اولیه بر اساس دو شاخص آموزشی و پژوهشی بودند، به شرح ذیل انتخاب شدند:

1-آقای دکتر سید محمدعلی رضوی، 2-خانم دکتر محبت محبی،3- آقای دکتر ابوالقاسم گلیان، 4-آقای دکتر عباسعلی ناصریان، 5- آقای دکتر پرویز رضوانی مقدم، 6- آقای دکتر بیژن قهرمان، 7- آقای دکتر امیر لکزیان، 8- آقای دکتر حسن کرمانشاهی، 9- آقای دکتر جلیل مهرزاد، 10- آقای دکتر حسن برجی، 11-آقای دکتر حسام دهقانی.

با توجه به موارد فوق كميتة علمي و پژوهشي بنياد طي نشست هاي آینده، به بررسي مدارک واصله متقاضیان فوق اقدام و در نهايت یک نفر را به عنوان عضو هيأت علمي برجستة سال 95-1394 دانشگاه انتخاب و در جلسۀ جشن دانش آموختگان برتر دانشگاه که در اواخر آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد از وی با اهداءِ یک لوح تقدیر با امضاءِ ریاست محترم دانشگاه و ریاست محترم هیأت امناءِ بنیاد و یک نشان طلای بنیاد دانشگاهی فردوسی و 8 قطعه سکه تمام بهار آزادی، تقدیر بعمل خواهد آورد.