دانش آموختگان برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی 95-1394

رشته زبان وادبیات فارسی:

رتبه اوّل: زینب رمضانی

رتبه دوّم: رعنا جهاندیده

رتبه سوّم: الهه اسدپور دشت بیاض

رشته زبان وادبیات فرانسه:

رتبه اوّل: فائزه خاکپور

رتبه دوّم: پریسا طاهری

رتبه سوّم: غزاله گلدانی

رشته زبان وادبیات انگليسي:

رتبه اوّل: نرگس گنجلو

رتبه دوّم: مهساسادات رضوی

رتبه سوّم: سمانه عبدی ناوخی

رشته زبان وادبیات عرب:

رتبه اوّل: زهرا آرامش مفرد

رتبه دوّم: خدیجه خزاعی

رتبه سوّم: سیده زهراحسینی جهان آباد

رشته زبان وادبیات روسي:

رتبه اوّل: سارا خردمند

رتبه دوّم: مهتاب شعیبی

رتبه سوّم: مینا زنگنه

رشته علوم اجتماعی – پژوهشگری:

رتبه اوّل: نسرین عربی

رتبه دوّم: نیلوفر اسمعیل زاده مرویان

رتبه سوّم: فاطمه عطری

رشته تاريخ:

رتبه اوّل: زینب طالبی زاده سردری

رتبه دوّم: شادی حاجی زاده سعدآباد

رتبه سوّم: الهام نجاری بیدختی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

رتبه اوّل: جواد مهرگان مجد

رتبه دوّم: شادی خوب

رتبه سوّم: سجاد کارگزار

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

رتبه اوّل: هارون هدایت

رتبه دوّم: محمد خدیوی

رتبه سوّم: مهدی بازرگان