اولین جلسة هیأت‌مدیره بنیاد در سال 1396، روز پنجشنبه 31 فروردین‌ماه با حضور اعضاء و مسئولین دانشکده علوم‌تربیتی برگزار شد. در این جلسه طرح پیشنهادی ساختمان جدید دانشکده علوم‌تربیتی مطرح گردید. آقای دکتر امین یزدی ریاست دانشکده علوم‌تربیتی، دکتر کارشکی معاون دانشکده و شرکت مشاوره اوت توضیحات خود را در خصوص کم و کیف ساختمان جدید دانشکده به متراژ8800 متر مربع و ساخت دو مدرسه ابتدایی و دبیرستان قریب 6600 متر مربع ارائه دادند. سپس اعضای هیأت‌مدیره بنیاد، سئوالات و پیشنهادات و نظرات خود را مطرح کردند و مقرر شد نظر هیأت‌مدیره درخصوص این مسئله کتباً به مقامات دانشگاه ابلاغ گردد.

moshrekat