بورس تحصیلی بنیاد دانشگاهی فردوسی به دانشجویان ورودی آزمون سراسری سال 1396

دانشگاه فردوسی مشهد

  

     بنیاد دانشگاهی فردوسی در راستای یکی از اهداف خود که ارتقای سطح علمی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه‌ها، بورس‌های تحصیلی را به کلیه دانشجویان برتر دانشگاه به شرح زیر اختصاص داده است.

1-    داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی رشته های مهندسی با رتبه زیر 500 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 3/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصیلی

2-    داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی رشته های غیرمهندسی با رتبه زیر 2500 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 3/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصیلی

3-    داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی با رتبه زیر 2500 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 3/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصیلی

4-    داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی با رتبه زیر 250 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 2/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصیلی

5-    داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی با رتبه زیر 250 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 2/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصیلی