«جذب دانشجویان نخبه در دانشگاه فردوسی مشهد»

       از آنجا که ارتقاء دانشگاه یکی از دغدغه‌های مسئولان دانشگاه فردوسی بوده است، چند سالی است که بنیاد دانشگاهی فردوسی در راستای این هدف به یاری دانشگاه آمده است. در این زمینه بنیاد با تدوین آیین‌نامه‌ای ساختارمند، امسال نیز همانند سال‌های قبل نسبت به اعطاء بورس تحصیلی به مدت چهار سال، نسبت به جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه‌ها، به شرح زیر اقدام نموده است:

-  داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی رشته‌های مهندسی با رتبه زیر500 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 3/500/000 ریال

- داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی رشته‌های غیرمهندسی با رتبه زیر 2500 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 3/500/000 ریال

-   داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی با رتبه زیر2500 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 3/500/000 ریال

-    داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی با رتبه زیر 250 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 2/500/000 ریال

-  داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی با رتبه زیر250کشوری با مبلغ بورس ماهیانه2/500/000 ریال