مصوبات کمیته فرهنگی-اجتماعی بنیاد

کمیته فرهنگی-اجتماعی بنیاد در جلسه اخیر خود (مهرماه سال جاری) موار زیر را به تصویب رساند:

-مقرر شد کمیته فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، برای برنامه ریزی بهتر، ترمیم گردد.

-برای شناسایی اهم مسائل فرهنگی-اجتماعی دانشگاه، به‌خصوص در بخش دانشجویی اقدام به پژوهش شود و آن مسائل متناظر با اهداف و رسالت‌های بنیاد اولویت‌بندی گردد و چگونگی نقش‌آفرینی بنیاد در رفع آن‌ها مشخص و تبیین شود.