هیأت مدیره بنیاد، انتصاب جناب آقای دکتر حائریان رئیس کمیته علمی پژوهشی بنیاد را بعنوان عضو کمیسیون آموزشی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور در روزنامه خراسان تبریک گفت. متن پیام بدین شرح است:

 

photo 2018-08-11 10-59-56