متن تبریک و تهنیت هیأت مدیره و مدیرعامل بنیاد دانشگاهی فردوسی به جناب آقای دکتر محمدرضا هاشمی دبیر مجمع علمی

گفتگوهای فرهنگی ایران و شبه قاره:

هاشمی تبریک انتصاب 97