تقدیر از دانشجویان رتبه اول

 

       بنیاد دانشگاهی فردوسی در جهت تشویق دانشجویان، همه ساله از دانشجویان رتبه اول سال‌های اول، دوم و سوم کلیه رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه با اهدای لوح تقدیر و بن کتاب، تقدیر بعمل می‌‍آورد. این جایزه توسط بنیاد در آذر ماه به دانشکده‌ها ارسال تا در مراسمی که به مناسبت روز دانشجو در هریک از دانشکده‌ها برگزار می‌گردد، از آنان تقدیر بعمل آید.

 

۲۰۱۸۱۲۰۵ ۰۶۵۹۵۲