"رزومه آقای علیرضا ناظری"

مدیرعامل بنیاد دانشگاهی فردوسی

 

ناظری

نام و نام خانوادگی: علیرضا ناظري

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد : 1321

محل تولد: نیشابور

تحصیلات: کارشناسی ارشد

 شماره تماس: 38796773-051

سوابق تحصیلی:

*دیپلم ریاضی از دبیرستان خیام نیشابور در سال 1340؛

* فوق دیپلم تربیت معلّم از مرکز تربیت معلم مشهد در سال 1341؛

* کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1350؛

*دیپلم آموزش زبانهاي خارجی از دانشگاه سوربن پاریس با استفاده از بورس مشترك دولت فرانسه و وزارت آموزش و پرورش در سال 1353؛

* کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران در سال 1355؛

*دیپلم عالی آموزش زبان فرانسه از دانشگاه گرونوبل فرانسه با استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 1356؛

 *ثبت نام در دوره دکتراي زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه گرونوبل فرانسه در سال 1357 بصورت ترددي و انصراف از آن پس از حدود3/5سال‌مطالعه و پژوهش هاي مکاتبه اي بااستاد مربوطه به علت مشغلههاي فراوان آموزشی و اداري پس از انقلاب و عدم امکان تردد آسان به خارج از کشور در سالهاي اولیه بعد از انقلاب.

سوابق شغلی:

*آموزگار مدارس ابتدایی شهرستان نیشابور از سال 1341 تا 1344؛

* آموزگار مدارس ابتدایی شهرستان مشهد از سال 1344 تا 1350؛

* دبیر دبیرستان هاي دولتی تهران از سال 1350 تا 1352؛ 

*دبیر دبیرستان فرانسوي رازي تهران از سال 1353 تا 1355؛

* عضو هیأت علمی دانشگاه (فرانسوي) بوعلی سینا همدان از سال 1355 تا 1358؛

*عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان هاي خارجی دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1358تا 1361؛

* عضو هیأت علمی و مدیر کل آموزش دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1361 تا 1366؛

*نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاري آزمون هاي دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1361 تا 1366؛

*عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1366 تا 1367؛

*عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1367 تا1369؛

* عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1369 تا 1370؛

*عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1370 تا 1375؛

* عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد از سال1375 تا 1379؛

*عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فرانسه و مدیر کل آموزش دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1379 تا زمان بازنشستگی (82/08/01) ؛

*نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاري آزمونهاي دانشگاه فردوسیمشهد و استان خراسان رضوي از سال 1379 تا 1382؛

* عضو هیأت مؤسس بنیاد دانشگاهی فردوسی از سال 1383 تاکنون؛

* عضو هیأت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی از سال 1383 تاکنون؛

* عضو هیأت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی از سال 1383 تاکنون؛

* مدیر عامل بنیاد دانشگاهی فردوسی از بدو تأسیس بنیاد (83/09/23) تاکنون.

 


  

پیام روز

پروژه‌های در دست اجرا

خوابگاه مهندس جواد شهرستانی