اعطای وام تحصیلی به دانشجویان بی‌بضاعت

بنیاد دانشگاهی فردوسی برای کاهش مشکلات مالی دانشجویان مستعد و نیازمند دانشگاه اقدام به پرداخت وام به‌صورت وام ضروری و وام کمک‌هزینة تحصیلی می‌نماید:

الف) وام ضروری: این وام فقط یکبار در طول تحصیل به دانشجو پرداخت می‌شود و هنگام فراغت از تحصیل بایستی تسویه گردد.

ب) وام کمک‌هزینة تحصیلی: این وام به دانشجویانی تعلق می‌گیرد که عدم توانایی مالی آنان موجب اشکالاتی در امر تحصیل‌شان خواهد شد و همچنین دارای ضوابط تحصیلی موردقبول، طبق دستورالعمل پرداخت کمک‌هزینة تحصیلی بنیاد، باشند.

تأمین هزینة وام‌ها:

برخی از نیکوکاران و صندوق‌های خیریه که با مشکلات مالی دانشجویان آشنا هستند، کمک‌های مالی خود را به وام‌های دانشجویی بنیاد اختصاص می‌دهند و بنیاد بنا به خواسته و شرایط آنان و برابر دستورالعمل کمیتة فرهنگی اجتماعی خود، اقدام به پرداخت وام می‌نماید.

سطح پرداخت وام به دانشجویان، تابع مقدار کمک‌های مردمی به بنیاد است.

پیام روز

پروژه‌های در دست اجرا

خوابگاه مهندس جواد شهرستانی